قالب وبلاگ قالب وبلاگ
سرگروه آموزشی اول ابتدایی مراوه تپه - اهداف رفتاری درس علوم پایه اول ابتدایی
 
سرگروه آموزشی اول ابتدایی مراوه تپه
دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ :: 21:8 ::  نويسنده : عاشوری نظری

فصل اول

دانش آموز در پایان درس باید  بتواند:

صداهای مختلف را شناسایی کند.

با انواع حس ها آشنا شود.

چهار  مورد از فایده های شنوایی نام ببرد.

چهار مورد ازفایده های حس بویایی را نام ببرد.

چهار مورد از فاید هایی حس بینایی را نام ببرد.

چهار مورد از فایده های چشایی را نام ببرید.

چه مزه های را طریق زبان می توان تشخیص داد نام ببرید.

را ههای  مواظبت از چشم را بیان کند.

را ههای مواظبت گوش  را نام ببرید

حس لامسه رابه عنوان یک وسیله موثر در شناسایی اشیاءمی شناسد..

مهارت

انواع  بو را  با چند   آزمایش  تجزیه و تحلیل نماید.

با انجام چند آزمایش انواع مزه ها را طبقه بندی نماید.

تفاوت ما بین صدا ها را با چند آزمایش تجزیه و تحلیل نماید.

نگرش

اهمیت مواظبت و پاکیزگی حس های پنجگانه علاقه نشان می دهد.

نکات ایمنی در مورد حس های پنجگانه را رعایت می کند.

.نسبت به استفاده از حواس خود کنجکاو  می شود.

با افراد  گروه همکاری می کند.

 

 

فصل دوم

دانش

را ههای که به سالم مانده بدن کمک می کند را نام ببرد.

تعداد و عده هایی  غذایی  روزانه را نام ببرد.

مهمترین وعده های غذایی را نام ببرد.

چند تا از غذاهایی که برای صبحانه مناسب است  نام ببرد

اهمیت خوردن صبحانه را  بیان کند

کار های که برای سلامتی مفید است نام ببرد.

اهمیت ورزش ر ا با کمک د و جمله بیان کند.

وسیله شناسایی میکروب نام ببرد.

تعریفی تا حد امکان خود از میکروب بیان کند.

تعدادی وسایل خطرناک و برنده  را نام ببرد.

چهار مورد از نکات ایمنی در استفاده از وسایل نوک تیز را نام ببرد.

تعداد دفعات  مسواک زدن  در شبانه روز را نام ببرد.

اهمیت واکسن زدن را با یک مثال توضیح دهد.

میکروب را به عنوان عامل بیماری زا بشناسد.

 راههای  مبارزه با میکروب را بیان کند

مهارت

با چند  فعالیت نحوه ی استفاده از وسایل برقی  را درست انجام دهد.

با چند فعالیت اهمیت پاگیزگی در زندگی روز مره نشان دهد

نگرش

اهمیت پاگیزگی و نظافت علاقه مند و احساس مسئولیت می کند.

نکات ایمنی ورزش در هر و مکان و زمان رعایت کند.

در غذا خوردن از افراط و تفریط و کم خوری  پرهیز می نماید.

نکات ایمنی را در استفاده از وسایل برقی  رعایت می کند

 نسبت به داشتن عاد ت های صحیح بهداشت شخصی و عمومی مسئولیت پذیر است.

نسبت به کارهایی که باعث سلامتی می شود با دیگران مشورت می نماید.

 

فصل سوم

دانستنیها

حرکت های گوناگون  در  جانوران را با ذکر مثال بیان کند .

با انواع   غذا خوردن جانوران آشنا می شود.

با محل زندگی جانوران آشنا می شود.

نوع حرکت جانوران را مشخص کند.

اندام حرکت جانوران را نام ببرد.

چند جانور را که در خشکی زندگی می کند نام ببرد.

چند جانور را که در آب زندگی می کند را نام ببرد.

شکل های مختلف جانوران  را بیان کند.

با اندازه های مختلف  جانوران را آشنا می شود.

جانورانی که علف خوار هستند نام ببرد.

جانورانی که گوشت خوار هستند را نام ببرد.

اندام  های حرکتی  ماهی را نام ببرد.

دو مورد  فاید های  حرکت جانوران را  بیان کند.

محل لانه ساختن بعضی از جانوران را بیان کند.

جانورانی که پرواز می کند طبقه بندی نماید.

جانوران را از لحاظ حرکتی طبقه بندی کند.

نحوه ساختن لانه را توضیح دهد.

دو مورد از علت مهاجرت جانوران را نام ببرد.

مهارت

چهار مورد از تقلید صدا ی جانوران را انجام دهد           .

حرکت ماهی را در آب نمایش دهد.

نحوه ی غذا خوردن ماهی را نمایش دهد.

طرز حرکت بعضی از جانوران را بصورت نمایش اجرا نماید.

نمونه ی از لانه  ی جانوران نقاشی نماید.

نمونه ی از فاید های جانوران را به کلاس بیاورد.

 

نگرش

نسبت به رفتار جانوران علاقه مند و کنجکاو می شود

بچه ها نسبت به انجام کار هایشان با هم همکاری کند.

نسبت به شکل و اندازه لانه های مختلف کنجکاو می شوند.

نسبت به نگه داری وسایلی که از جانوران ساخته شده ارزش قائل می شود.

درباره ی جانوران و فواید آنها کنجکاو می شود .

 نسبت به حفظ و نگه داری جانوران علاقه مند می شود.

 

فصل چهارم

دانستنیها

قسمت های مختلف گیاه را نام ببرد.

با انواع ریشه ها آشنا می شود.

چند ریشه ی خوراکی را نام ببرد.

شکل انواع برگ ها را نام ببرد.

کار ریشه بطور ساده بیان  توضیح دهد.

دو تفاوت ریشه  ها را بیان کند.

کار ساقه به طور ساده توضیح دهد.

دو تفاوت ساقه ها را بیان کند.

کار گل را بیان کند .

چگونگی تشکیل میوه را شرح دهد.

چند گیاه میوه دار را نام ببرد

یک فایده از گلبرگ را بیان کند.

فایده های مختلف گیاهان را بیان کند..

چند گیاه میوه دار را نام ببرد.

 نسبت به گوناگونی بودن اندام های گیاه قضاوت می کند.

محل نگه داری دانه را تشخیص  دهد.

 

فایده گیاهانی چون آفتابگردان پنبه و درخت و انگور را بیان کند.

انواع ساقه ها رااز لحاظ نرمی و ضخامت  طبقه بندی کند.

برگ را از نظر رنگ و اندازه طبقه بندی کند.

انواع ریشه ها را لحاظ شکل طبقه بندی کند.

به موارد تشابه و تفاوت میوه های  مختلف توجه می کند.

محل نگه داری دانه در گیاه را مشخص کند.

مهارت

هنگام مشاهده قسمت های مختلف گیاه یادداشت  می کند.

تصویر یک گیاه را به طور کامل نقاشی کند.

برای مشاهده قسمت های مختلف یک گیاه از ذره بین استفاده می کند.        

مراحل تشکیل میوه را نقاشی کند.

چند میوه را به تصویر بکشد.

به موارد تشابه و تفاوت میوه های  مختلف توجه می کند.

گیاهی  مانند پیاز رادر کلاس پرورش نماید.

اندام های مختلف گیاه را به کمک یک گیاه  واقعی معرفی کند.

از طریق گلبرگ گیاهان  رنگ تهیه کند .

نگرشی

نسبت به ارزش و  اهمیت درختان کنجکاو و علاقه نشان دهد.

نسبت به زبیا سازی محیط اطراف احساس مسئولیت می کند.

.حس همکاری در فعالیت گروهی تقویت کند.

 

راه های آموزش و  تقویت املا در دوره ی ابتدایی به خصوص پایه ی اول

 

راه های آموزش و  تقویت املا در دوره ی ابتدایی به خصوص پایه ی اوّل:

۱- روان خوانی و درست خواندن متن دروس

۲- یادگیری و حفظ حروف الفبای فارسی

۳- بخش کردن و صدا کشی کلمات: کاری خسته کننده برای دانش آموز است. بهتر است پس از مدّتی کار با این روش، به سراغ روش های دیگر برویم. جدول آن نیز مفید است(همانند بنویسیم).

4- تمرین با جدول ترکیب صامت با مصوّت: اگر با استفاده از این جدول کلمه بسازیم، خیلی عالی است.

5- یک کلمه بنویسیم و به تعداد حرف و صدای آن، جلویش گردی بکشیم.

6- درب نوشابه: مانند بازی بالاست که حروف را داخل درب نوشابه می نویسیم.

7- انواع بازی: بهترین راه است. زیرا همه بازی را دوست دارند، خسته نمی شوند، در ذهن بهتر نقش می بندد.

8- کلمه سازی: حروف الفبا را به صورت کارت های خیلی کوچک در می آوریم. بچّه ها را گروه بندی می کنیم و کارت ها را به تعداد مساوی با حروف مساوی بین آن ها تقسیم می کنیم. در مدّت زمان مشخّص، هر گروهی که کلمات بیش تری با تعداد حروف بیش تر درست کند، برنده است. در این بازی حروف پرکاربرد، باید با تعداد بیش تری در اختیار هر گروه باشد.

نکته: مهم ترین بخش، روش های ابتکاری خود هم کاران عزیز می باشد.           

9-به کاربردن کلمه های درس در جمله

10-به کاربردن وضعیت نوشتن نقطه نسبت به شکل حروف یعنی محل قرارگرفتن نقطه در پایین یا بالا و تعداد نقطه

11-به کارگیری صحیح نشانه ی تشدید در کلمات مشدد درس تا ویژگی نوشتاری این کلمات در ذهن دانش آموزان تثبیت گردد .

12-یادداشت کردن اشتباهات املائی دانش آموزان به منظور آموزش جبرانی آن ها در فرصت های مناسب مانند جمله سازی   ( دیماه )

13-دادن تمرین های متفاوت جهت شمارش دندانه ها

14-گفتن املاء پای تخته از کلمه هایی از درس که ارزش املائی دارند .

15-پیدا کردن املای صحیح کلمات از روی کتاب توسط دانش آموز

16-در صورت امکان موقع تصحیح نمودن املاء ، دانش آموزان را انفرادی نزد خود فراخوانده تا به غلط املائی خود توجه کنند .

17-در قرائت املاء ، جملات از هم گسیخته و بی ربط ( کلمه به کلمه ) گفته نشود و به صورت جمله بیان شود .

18-متن املائی را که می خواهیم به دانش آموز بگوییم ، انتخاب می کنیم و یک بار می خوانیم تا دانش آموزان ارتباط معانی کلمات و مضمون کلی مطلب را درک کنند وبرای نوشتن املاء آمادگی کامل را کسب نمایند .

19-تقویت تندنویسی در بعضی از دانش آموزان   (دیماه )

20-افزایش گنجینه لغات  ( کلمات خارج کتاب یا مثال زدن دانش آموزان)

21-ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به یادگیری درس املاء ( تشویق)

 

مشکلات املا در پایه اول   

1-   اضطراب دانش آموز قبل از املا .

2-   نشناختن حروف و صداها .

3-   جا گذاشتن کلمه که ممکن است ناشی از علل مختلفی باشد .

4-   جا گذاشتن حروف که با تلفظ صحیح معلم و تاکید بر روی صدای جا گذاشته شده قابل حل است .

5-   بچه ها چیزی را که تلفظ می کنند می نویسند به همین دلیل توصیه می شود هنگام نوشتن به لب های معلم نگاه کند .

6-  جابه جایی حروفی مانند (ص) به جای (س) (ث) در کلمه ها با اجرای مسابقه بین دانش آموزان و به صورت گروهی و پرسش ا ین که  مثلا در کلمه کثیف  اگر چه شکل صدای (ص) یا (س) می دهد ولی با استفاده از بازی های متنوع می توان این مشکل را کاهش داد .

7-  رعایت نکردن صامت ها و مصوت ها . در این رابطه با تاکید در بخش کردن و با فاصله خواندن بخش ها کاهش داده می شود .

 

 

علل ضعف دانش آموزان در درس دیکته:

1 - به علت اینکه مفهوم کلمه را نمی فهند یا قبلا نفهمیده اندآنرا درست نمی نویسید.

 2 – کلمات از جانب معلم درست تلفظ نمی شود(آموزشی)

3–وجود نقص شنوایی در برخی از دانش آموزان در هنگام نوشتن املا و بی خبری معلم از وجود این نقص باعث می شود بعضی از کلمات را جا می اندازد یا از کلاس عقب میافتد(حافظه شنوا یی –حساسیت شنوایی)

4 – به علت کمبود فضای آموزشی و کمبود میز و نیمکت دا نش آموزان در اثرخستگی ودرست نشیدن کلمات را غلط می نویسید 0 (آموزشی)

5– متناسب نبودن متن دیکته از نظر(کمیت و مقدا ر) با سن پا یه تحصیلی آنان باعث می شود دانش آموزان بعد از نوشتن مقداری ا زآن خسته شوند و غلط نویسی آغاز می گر دد.(آموزشی)

6 – در بعضی اوقات دانش آموزان به علت مشکلات روانی هنگام نو شتن دیکته  در افکار خود غو طه ور می شوند  و از نوشتن باز می مانند0

7- وجود حروف هم صدا در ادبیات فا رسی مانند (ص-ث-س)

8 – تند گفته شدن دیکته از سوی  معلم باعث خستگی وکم شدن دقت در دانش آموزان می گردد.

9– ضعف درمهارتهای حرکتی (نارسا نویسی) – بیقراری و تند خویی – خطا د رادراک بصری حروف (حافظه دیداری )- فقر آموزش و عدم تسلط معلم به شیوه های آموزشی مطلوب در هنگام تعلیم نوشتن نشناختن حروف و قوائد نوشتن توسط دانش آموزان نداشتن تمرین لازم و کافی برای نوشتن املا خود می تواند موجب ضعف و نارسایی فراگیر

 

در کلاس اول بیشترین اختلالات شنیداری ،دیداری و گاهی آموزشی است.

 

 

ضروریات یک کلاس پویا و شاداب  باشد     

اگرچه شاید کاربرد این نوع املا برای کلاسهایی با کثرت دانش آموز ممکن است مشکل زا باشد لیکن با درایت معلمین ارجمند وبا تغییرات اندکی قابل اجرا بوده و املا با نشاط وآموزش همراه می شود

1- در وقت املا سعی شود جای دانش آموزان را تغییر ندهیم .

 2- دانش آموزان کنار هم بنشینند وحق داشته باشند آرام به یکدیگر تذکر بدهند.(چون بهترین وقت یادگیری همان لحظه ای است که ببینند و درست بنویسند .)

 3- هنگام املا وسط کلاس بایستیم تا صدایمان به طور یکنواخت به گوش همه برسد

4- هنگام خواندن املا در بین ردیفها قدم نزنیم چون سبب حواس پرتی دانش آموزان می شود.

 5- املا را با عجله وشتاب نخوانیم

6- وقت وزمان املا را با توجه به متن در نظر بگیریم تا مجبور نشویم پایان آن را به سرعت بخوانیم

 7- هیچ وقت زمان املا را بعد از زنگ ورزش یا زمانی که بچه ها به گردش علمی رفته اند ،یا حتی در پایان زنگ مدرسه قرار ندهیم.

 8- متن املا را از یک صفحه آن هم با خط خود دانش آموز در نظر بگیریم

 9- متن املا را از قبل آماده کرده ودر قالب یک داستان یا متنی شنیدنی وقابل درک وفهم دانش آموزان ارائه کنیم.

 10- از دادن کلمه های دشوار یا کلمه هایی که به گوش دانش آموز نخورده باشد خودداری کنیم

 11- سعی کنیم علاوه بر کلمه ها و واژه های کتاب ،هر بار چند کلمه خارج از آن ،که مترادف و هم خانواده ی کلمات کتاب باشند به دانش آموزان املا بگوییم.

 12- قبل از گفتن املا ،یک بار آن را با صدایی آرام برای آن ها بخوانیم

13- آهنگ صدا را با توجه به جملات پرسشی ،تعجبی،یا امری تغییر دهیم تا املا را بهتر بفهمند

 14- در پایان، املا را بار دیگر برایشان بخوانیم تا اگر کلمه ای را جا گذاشته اند ، بنویسند

معلم بهتر است متن دیکته را قبل از املا برای بچه‌ها بخواند، ولی بچه‌ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند.

) بعد از املا هم باید متن مجدداً خوانده شود، یعنی در هر املا کل متن باید سه بار خوانده شود.

7) در روش دیگر به بچه‌ها می‌گوییم روزنامه با خود به کلاس بیاورند  دور کلمات خوانده شده گردی بکش.

 

 1- از متن املای خود کپی بگیریم.

2- بعد از اتمام کپی آن را روی هر میز قرار دهیم.

3- از روی کپی املا ،دانش آموزان املای دوستان خود را تصحیح می کنند

4- از آنها می خواهیم دور کلمه های اشتباه را خط بکشند وصحیح آن را با رنگ دیگری بنویسند

 5- کار کنترل و نظارت را ، با قدم زدن در کنار هر میز شروع کنیم.

6- در پایان همه ی املا ها را کنترل وبه جای نمره از واژه های مثبت مانند:از سعی شما ممنونم،اگر بیشتر تلاش کنی، موفق تر خواهی بود و... استفاده کنیم.

7- در جلسه ی بعد، دانش آموزان املاهای خود را یکبار دیگر می خوانند وبا کلمه های اشتباه جمله   می سازند.

 8- جمله های ساخته شده را روی تابلو می نویسیم.

 9- از روی جمله های ساخته شده به کمک دانش آموزان ،متن دیگری می سازیم

10- متن های ساخته شده را در کلاس می خوانیم تا زمینه ساز نوشتن انشا شود<-BlogAndPostTitle->


<-BlogTitle->

<-BlogDescription->

<-PostContent->
ادامه مطلب
نوشته شده در <-PostDate->ساعت <-PostTime-> توسط <-PostAuthor->|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->
Design By : Pars Skin


 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 
قالب وبلاگقالب وبلاگ